WIOS: Werkgroep identiteit op school
Om het management te ondersteunen bij identiteit gerelateerde zaken is er op school een WIOS. De WIOS bestaat uit ouders, de directeur en de teamleider. De WIOS denkt mee met leerkrachten en medewerkers van de school over identiteit. Een belangrijke taak van de ouders in de WIOS is het voeren van welkomstgesprekken met nieuwe ouders. In het gesprek met nieuwe ouders, na de aanmelding van hun kind, is de insteek positief gericht op de identiteit van de ouders en de identiteit van de school. Wederzijds kan worden besproken wat de verwachtingen zijn. De ouders van de WIOS kunnen hun eigen ervaringen delen en vanuit die ervaring de nieuwe ouders helpen wegwijs te maken op De Driemaster.

MR
De Driemaster heeft samen met hoofdvestiging de Wegwijzer in Zwijndrecht een medezeggenschapsraad (MR). Hierin hebben drie ouders en drie personeelsleden zitting waarvan één ouder en één personeelslid van De Driemaster. Zij bespreken plannen, beleidsstukken en denken met de school mee. Het is reglementair vastgelegd waar de MR instemmingsbevoegdheid dan wel adviesbevoegdheid heeft. Onze medezeggenschapsraad van de Driemaster bestaat uit een ouder en een personeelslid. Samen met de MR van onze hoofdvestiging (de Wegwijzer in Zwijndrecht) vergaderen wij ongeveer 5x per schooljaar.

De MR is aanspreekpunt voor ouders en personeel. Zijn er zaken waar u mee zit of heeft u vragen voor de MR kunt u dit mailen naar: mrwegwijzerdriemaster@levwn.nl

GMR
Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het schoolbestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de wet medezeggenschap op scholen.

Ouderraad
Op de Driemaster hebben wij een ouderraad opgericht. Deze ouderraad denkt met de school mee over hoe wij samen kunnen werken aan eigentijds en goed onderwijs. In de ouderraad zitten 6 ouders.

Leerlingenraad
Met de leerlingenraad vergaderen we ongeveer 5 keer per schooljaar en bespreken we diverse zaken die goed gaan, maar zeker ook zaken die beter kunnen of nieuwe ideeën die we kunnen lanceren. De leerlingenraad krijgt soms opdrachten mee om weer te overleggen met hun andere klasgenoten. Samen voelen we ons verantwoordelijk!

Luizenouders
Iedere eerste maandag na de vakantie controleren de luizenouders de kinderen op luizen. Dit is ongeveer 5x per jaar.