Nieuwbouw basisschool De Driemaster
We zitten aan de Platanenstraat 6 in Ridderkerk-West.
Op deze locatie zal ook ons nieuwe gebouw ‘IKC De Driemaster’ (Integraal Kind Centrum) gebouwd worden. We kunnen tijdens de bouw van ons nieuwe gebouw ook in het tijdelijke gebouw aan de Platanenstraat blijven zitten.

De Driemaster Ontdek wie jij bent!
De Driemaster is een christelijke basisschool van ongeveer 125 leerlingen, in Ridderkerk (wijk: Slikkerveer). De naam van onze school ‘De Driemaster‘ is de verwijzing naar drie pijlers: kind, ouders en school. Onze identiteit en ons geloof in God is de kurk waarop onze boot drijft.  Het leven is een reis, een expeditie. Op die reis komen de kinderen van alles tegen. Dan is het belangrijk dat hun ‘levensboot’ goed is toegerust en zij weten dat hun God hun Anker is. God is er, was er altijd en zal er altijd zijn. We reizen in vol vertrouwen aan Zijn hand !

Een veilige Koers in ontwikkeling!
Ouders die voor onze christelijke basisschool kiezen vinden het belangrijk dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij hun christelijke levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen en elkaar respecteren vanuit de gezamenlijk gedragen christelijke waarden en normen. Wat onze school uniek maakt is dat wij vanuit onze christelijke identiteit de gaven en talenten van alle kinderen helpen ontwikkelen, waardoor er naast de nadruk op taal en rekenen ook grote nadruk ligt op creatieve (denk)vaardigheden en is kunst en creativiteit in toenemende mate geïntegreerd in ons onderwijs.

Samen met kinderen en ouders ontwikkelen we talent, tot eer van God, hulp aan de ander en tot ontplooiing van de Schepping. Daarbij stemmen we af op wat het unieke kind nodig heeft om te leren. We stellen haalbare doelen en leren kinderen reflecteren. Zo leren zij zichzelf kennen en weten zij hoe zij moeten leren. We zetten activerende en motiverende werk- en spelvormen in. Op de Driemaster leren kinderen geloven in ontwikkeling!

Kwaliteit van onderwijs
Om het leerproces van de kinderen goed vorm te geven, is het belangrijk om te weten wat hen stimuleert tot leren en wat hen belemmert tot leren. We noemen dit de stimulerende en belemmerende factoren van de kinderen. Zo kunnen we met onze instructie rekening houden met de kinderen die veel instructie nodig hebben, minder afhankelijk zijn van instructie en met kinderen die echt afhankelijk zijn van de instructie. Om in te schatten wat de stimulerende en belemmerende factoren zijn, wordt er geobserveerd, toetsen geanalyseerd en alle gegevens geïnterpreteerd. Wat we boven alles van belang vinden is wat ouders van hun kinderen vinden. Wanneer zien zij dat hun kind het beste leert en waarvan vinden zij dat het belemmerend werkt. Daarom houden we met onze ouders nauw contact. Aan het begin van een seizoen hebben we gesprekken over de stimulerende en belemmerende factoren. We merken dat deze samenwerking van onschatbare waarde is!

De leerkracht maakt het verschil
Bij goed onderwijs maakt de leerkracht het verschil. Daarom investeren wij als LEVWN-scholen gezamenlijk in de ontwikkeling van onze collega’s. Binnen de LEVWN-academie organiseren wij cursussen. Er zijn de afgelopen jaren een cursus ‘taal’ en een cursus ‘rekenen’ aangeboden. De collega’s volgen per bouw een drietal bijeenkomsten waarin zij worden bijgeschoold waardoor hun kennis weer up-to-date is. Zo ontstaat er ook gelegenheid om te leren van collega’s van andere scholen. Geloof in ontwikkeling!

Veiligheid
Kinderen leren op onze school dat zij parels zijn in Gods hand. We mogen er allemaal zijn, we zijn allemaal door onze God geschapen. Van ons allemaal kunnen we zeggen dat het ´wonderlijk is hoe God ons gemaakt heeft’ (psalm 139). We hebben allemaal Zijn genade nodig. Wij verdienen dat niet, niemand van ons. Wij krijgen het wel, wat een wonder! Dit betekent dat elkaar met respect behandelen. We hebben de ander hoog. We blijven bescheiden en nederig. Nederig is wat anders dan jezelf onnodig te verlagen. Nederig is je eigen plaats erkennen én de plaats van de ander erkennen.

Zo werken wij aan een veilig klimaat. Wij doen dit concreet door het geven van de Kanjertraining. Alle teamleden van de Driemaster hebben de Kanjertraining gevolgd.

De regels van de Kanjertraining zijn:

  • Je bent te vertrouwen
  • Niemand is de baas
  • We lachen niemand uit
  • We helpen elkaar
  • Je bent niet zielig

Doordat we vanaf groep 1 de Kanjertraining geven, borgen we dat we er een doorgaande lijn voor het pedagogisch klimaat is binnen onze school. Kinderen leren hoe ze zich moeten gedragen op een manier waarop ze te vertrouwen zijn.

Samenwerking
Bij ons op school werken wij samen met de ouders. Samen met hen leren we het beste onze kinderen kennen. Gekend zijn is de basis voor ons onderwijs. Als we de kinderen kennen, kunnen we hen motiveren voor het leren. Daarom zijn de gesprekken na het uitreiken van de rapporten, gesprekken op koffieochtenden en wandelganggesprekken van groot belang!

Op De Driemaster ontdek je wie jij bent!
We zijn op de Driemaster steeds beter in staat om ons onderwijs te organiseren aan de hand van leerlijnen. Voor de vakken rekenen en spelling gebruiken we Snappet. Voor de zaakvakken, cultuur en de creatieve vakken zoeken we doelgerichte activiteiten aan de hand van de leerlijnen. We proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verschillende gaven en talenten van de kinderen: mentale, praktische en relationele gaven.

We proberen per thema deze leersituaties te creëren voor de kinderen. Soms met alleen kinderen uit alle groepen, soms ook met ouders en oma’s en opa’s erbij tijdens het thema ; Vertel nog eens. Samen ontdekken, samen genieten en zo samen leren : een win-winsituatie. Binnen deze thema’s werken we ook al hoe meer vakoverstijgend en dagen we de kinderen uit om samenwerkend te leren. Daarin krijgt goed burgerschap een nadrukkelijke plaats. De leerlingen krijgen daardoor meer oog voor eigen talent en talenten van hun medeleerlingen.

Met stip bovenaan staan bijvoorbeeld activiteiten als het schoolontbijt en het wekelijkse tutorlezen. Vooral bij de jongere kinderen is hulp soms hard nodig. Tegenwoordig zetten wij de kanjers uit de hogere groepen in om de kanjers uit de lagere groepen te begeleiden. Oudere leerlingen hebben dus de zorg voor het jongere kind.

Kortom: op De Driemaster blijven we leren van en met elkaar.

Aanmelden of een kijkje nemen:
Wilt u uw kind aanmelden of een kijkje nemen op De Driemaster? Neemt u dan gerust contact op:
T:
0180 – 411500
U kunt vragen naar Peter (PR, communicatie) of Frouke (waarnemend teamleider)
E:
administratiededriemaster@levwn.nl (algemeen)